ČESTA PITANJA

01

ŠTO JE NEKRETNINA?

Nekretnina je čestica zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje. To znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu, postajete vlasnikom svega što je na njoj izgrađeno.

02

ZAŠTO ANGAŽIRATI AGENCIJU RADI PRODAJE NEKRETNINE?

Naša agencija potrudit će se u što kraćem vremenu pronaći kupca za Vašu nekretninu. Obavit ćemo sve potrebne radnje radi prezentacije nekretnine na tržištu (oglašavanje na našoj web stranici www.centarnekretninazadar.hr i na raznim portalima), provjeriti dokumente potrebne za pravovaljano zaključenje određenog pravnog posla, dati svoje mišljenje o tržišnoj cijeni nekretnine, omogućiti razgled nekretnine te posredovati u pregovorima oko zaključenja posla. Da bismo mogli ponuditi Vašu nekretninu, potrebno je da potpišemo ugovor o posredovanju.

03

KOLIKO IZNOSI POSREDNIČKA NAKNADA?

Posrednička naknada plaća se u slučaju kad se kupoprodajni ugovor sklapa posredovanjem agencije za promet nekretninama, a obračunava se u iznosu od 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, ukoliko nije drugačije ugovoreno ugovorom o posredovanju. Na iznos ugovorene naknade obračunava se PDV u iznosu od 25%.

04

ŠTO SU ZEMLJIŠNE KNJIGE?

Zemljišne knjige su javni registri u koje se upisuju nekretnine i stvarna prava na tim nekretninama (pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, pravo služnosti, pravo stvarnog tereta) te drugi pravni odnosi i činjenice u svezi s pravnim prometom nekretnina. Zemljišne knjige vode općinski sudovi, a u njima zemljišno-knjižni odjeli.

05

ŠTO JE ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI IZVADAK ILI IZVADAK IZ KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA?

Zemljišno-knjižni izvadak je pravna isprava kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom. Sastoji se od tri dijela:

  • posjedovnica (A list) sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišno-knjižno tijelo i sve katastarske promjene koje se na njih odnose
  • vlastovnica (B list) sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene u vezi vlasništva i osobna ograničenja koja vlasnika ograničavaju u raspolaganju nekretninom
  • teretovnica (C list) sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava)
06

KOJU DOKUMENTACIJU JE POTREBNO PRIPREMITI ZA PRODAJU NEKRETNINE?

Prije oglašavanja nekretnine za prodaju potrebno je pripremiti sljedeću dokumentaciju:

  • Izvadak iz zemljišne knjige s upisanim vlasništvom u korist prodavatelja
  • Katastarski preslik te posjedovni list


Dodatna dokumentacija za kuće i stanove:

  • Tlocrt, etažni elaborat, arhitektonska snimka izvedenog stanja ili druga projektna i tehnička dokumentacija
  • Građevinska i uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju
  • Energetski certifikat


Dodatna dokumentacija za zemljišta:

  • Lokacijska informacija ili uvjerenje o namjeni zemljišta
07

ŠTO JE TABULARNA IZJAVA?

Tabularnom izjavom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, čime mu dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

08

KOLIKO IZNOSI POREZ NA PROMET NEKRETNINAMA?

U Republici Hrvatskoj porez na promet nekretnina iznosi 3% i prema zakonu obveznik plaćanja je stjecatelj nekretnine, odnosno kupac. Nakon ovjere ugovora o kupoprodaji javni bilježnik vrši prijavu poreza na promet nekretnina nadležnoj Poreznoj upravi.

09

ŠTO JE ENERGETSKI CERTIFIKAT?

Energetski certifikat je dokument koji pruža informaciju o potrebnoj količini toplinske energije u jednoj godini koju troši stan ili zgrada za zagrijavanje i hlađenje prostora, ventilaciju, grijanje vode, rasvjetu i sl. te daje prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika kako bi se smanjila količina potrebne energije. Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije štedimo osobna sredstva, a energetski razred nekretnine može utjecati na njenu tržišnu vrijednost. Razredi se označavaju slovima od A do G. Energetski certifikat vrijedi deset godina, a sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) vlasnik nekretnine je dužan istog izraditi prije prodaje, iznajmljivanja ili davanja nekretnine u zakup.

O NAMA

Naš ured nudi profesionalnu pomoć pri prodaji, kupnji, najmu nekretnina, te u svim pratećim koracima pri realizaciji kupoprodaje.

SAZNAJ VIŠE

KONTAKT

Posredujemo u kupoprodaji, najmu i zakupu nekretnina. Pronalazimo nekretnine u skladu s Vašim kriterijima.

SAZNAJ VIŠE

ČESTA PITANJA

U ovoj rubrici pripremili smo informacije koje bi Vam mogle biti korisne prilikom kupnje ili prodaje nekretnine.

SAZNAJ VIŠE